Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DYSZEGAZOWE.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.dyszegazowe.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”]. 
 2. Właścicielem Sklepu jest: Gaz-But Anna Wolska z siedzibą w Łodzi przy ul. Organizacji "WiN" 49 posługująca się numerem identyfikacji podatkowej PL726-243-88-53, REGON 100190983
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w regularnej sprzedaży Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 2 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego www.dyszegazowe.pl 
  Sklep nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta.

§ 3 FORMY PŁATNOŚCI

   1. za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką u kuriera przy odbiorze towaru,
   2. przelew tradycyjny – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
   3. przelew natychmiastowy - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
   4. karta płatnicza - metoda wymagająca od Ciebie podania danych, które znajdują się na karcie debetowej lub kredytowej, a następnie autoryzacji płatności. Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
   5. BLIK
 1. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§ 4 WYSYŁKA TOWARU

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych: DPD oraz InPost. Klient ma do wyboru dostawę kurierską (InPost, DPD) oraz dostawę do punktów odbioru (Paczkomaty InPost).
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 3. W przypadku wybrania opcji wysyłki termin wysyłki liczy się od momentu wyboru tego rodzaju dostarczenia przesyłki na stronie.
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. Czas realizacji zamówienia podany w sklepie internetowym jest orientacyjny i może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu.
 2. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.
 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji lub z tytułu niezgodności towaru z umową.
 4. Zgłoszenie z pełną nazwa produktu, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem uszkodzenia należy wysłać za pomocą wiadomości e-mail na adres mailowy: sklep@dyszegazowe.pl z dopiskiem „reklamacja”
 5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 6. Po zgłoszeniu reklamacji wadliwy towar należy odesłać na adres:
  Dział reklamacji Gaz-But
  ul. Organizacji WiN 49
  91-805 Łódź
 7. Serwis ustala, czy wymianie lub naprawie podlega cały sprzęt czy tylko uszkodzony element.
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 9. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na numer konta wskazany przez Klienta.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), klient dokonując zakupów przez Internet ma prawo do odstąpienia od transakcji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
 2. Przez Klienta rozumie się Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta, czyli osobę fizyczną, która zawiera ze Sklepem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. W ciągu 14 dni od odebrania towaru klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Forma oświadczenia woli jest dowolna, jednak sugerujemy wiadomość mailową na adres: sklep@gdyszegazowe.pl Innym sposobem jest dołączenie oświadczenia woli do paczki ze zwracanym towarem. 
 4. Zwracany towar należy odesłać na adres:
  Dział Zwrotów Gaz-But
  ul. Organizacji WiN 49
  91-805 Łódź
 5. Od dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia woli Klient ma 14 dni na doręczenie przesyłki do Sprzedawcy. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.
 6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 7. Jeżeli klient nie zażąda inaczej zwrot kierowany jest na ten sam rachunek bankowy, z którego zostało opłacone zamówienie. Jeżeli płatność wykonana została kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na rachunek bankowy, do którego przypisana jest karta.
 8. Zwracany towar winien być nowy, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu. W innym przypadku sklep ma możliwość obniżenia zwracanej kwoty.
 9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie: a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów), b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, f) dostarczania prasy, g) usług w zakresie gier hazardowych.
 10. Nie przewiduje się możliwości zwrotu towarów, które nie występują w regularnej sprzedaży, a zostały wyprodukowane na życzenie Klienta – w tym węże zakuwane na zamówienie oraz złączki, redukcje, dysze przygotowane na zamówienie Klienta.
 11. Nieodebranie paczki przez Klienta od kuriera lub z paczkomatu z powodu braku oświadczenia woli nie stanowi odstąpienia od umowy. 

§ 7 OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym Sklepie.
 4. Sklep zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sklepu. 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 6. Sklep nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom niż wymienione w Polityce Prywatności danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.

§ 8 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 9 WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl